گفتگوی ویژه نشریه شهرآرا با علیرضا محمدزاده تیتکانلو

گفتگوی ویژه نشریه شهرآرا با علیرضا محمدزاده تیتکانلو در مورد مجموعه های بینظیر ایشان مریوط به سینما، عکاسی و هنر معاصر ایران

گفتگوی ویژه نشریه شهرآرا با علیرضا محمدزاده تیتکانلو در مورد مجموعه های بینظیر ایشان مریوط به سینما، عکاسی و هنر معاصر ایران

دیدگاه خود را بنویسید