مجموعه ریز کتابها (tiny books collection)

این مجموعه شامل کتابهای کوچکتر از کتاب جیبی می باشد که در انگلیسی به (تاینی بوک Tiny book) شهرت دارند. مجموعه مزبور شامل کتابهای ایرانی و خارجی می باشد

ریزه کتاب فلسفی به زبان هندی و اردو
ریز کتاب فلسفی به زبان هندی و اردو

دو جلد ریز کتاب فلسفی به زبان هندی و اردو، دست نوشته با جوهر

 

خلاصه منتخب اشعار سعدی توسط ناصرالدین شاه
خلاصه منتخب اشعار سعدی توسط ناصرالدین شاه

ریز کتاب خلاصه منتخب اشعار سعدی توسط ناصرالدین شاه

 

ریز کتاب قرآن با جلد نقره ای
ریز کتاب قرآن با جلد نقره ای

ریز کتاب قرآن با جلد نقره ای

 

ریز کتاب منتخب شاهنامه
ریز کتاب منتخب شاهنامه

ریز کتاب منتخب شاهنامه

 

ریز کتاب سرداران نامی ایران
ریز کتاب سرداران نامی ایران

ریز کتاب سرداران نامی ایران

 

 

دیدگاه خود را بنویسید