مجموعه عبداله قاجار

این مجموعه شامل عکسها و اسنادی که مربوط به عبدله قاجار می باشد است. که هم اکنون مربوط به کلکسیون تیتکان می باشد

کتاب “ناله متعلمین” از اولین کتابهایی است که عبداله قاجار پس از بازگشت از اروپا و آوردن دستگاه چاپ سربی بوسیله آن دستگاه در کارگاه عکاسخانه خود منتشر ساخت.

Titkan - Abdollah Qajar 1
کتاب “ناله متعلمین” چاپ سربی توسط عبدله قاجار
Titkan - Abdollah Qajar 2
صفحه پایانی کتاب “ناله متعلمین” چاپ سربی توسط عبدله قاجار

دیدگاه خود را بنویسید