مواد شیمی عکاسی تیتکان

ترکیبات شیمی عکاسی تیتکان آماده جهت فرمت های عکاسی بصورت پگیج به همراه راهنمای مصرف

Titkan Photographic Chemical Compound
Titkan Photographic Chemical Compound

۱- ترکیبات کامل برای عکاسی کلودیون

۲- مواد کامل عکاسی آمبروتایپ

۳- مواد کامل عکاسی تین تایپ

۴- مواد کامل عکاسی داگرئوتیپ

۵- ترکیبات برای ساخت کاغذ چاپ عکس نمکی به همراه ماده ظهور

۶- ترکیبات برای ساخت کاغذ چاپ عکس آلبومینه و شیشه آلبومینه به همراه مواد ظهور

۷- کاغذ چاپ عکس نمکی آماده در بسته های ده تایی در اندازه های مختلف

۸- کاغذ چاپ عکس آلبومینه آماده در بسته های ده تایی در اندازه های مختلف

۹- لوح نقره سفید داگرئوتیپ جهت عکاسی داگرئوتیپ در اندازه های مختلف

 

جهت تهیه به شرایط فروش در صفحه نخست سایت رجوع کنید

 

دیدگاه خود را بنویسید