آلبومچه فرّخ

عکسهای این آلبومچه شامل عکسهای فرّخ شاعر فقید خراسان می باشد که در پشت عکسها مرقوماتی با خط ایشان و دیگران موجود می باشد. عکسهای پدر و برادر، عکس دوران جوانی، عکس گروهی با شاعران دیگر، عکس ایرج میرزا، ادیب خراسانی، خلیل اله خلیلی، محمد دانش، سرمد و غیره.

فرّخ، شاعر خراسانی - عکس از آلبوچه فرخ
فرّخ، شاعر خراسانی – عکس از آلبوچه فرخ

دیدگاه خود را بنویسید